KANCELARIA ADWOKACKA KUBA MAKOŚ

Tymczasowe aresztowanie

Jeżeli bliska Państwu osoba została zatrzymana przez Policję w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, niestety istnieje ryzyko, że zostanie wobec niej zastosowany środek zapobiegawczy, w tym tymczasowe aresztowanie. W takiej sytuacji, w ciągu 48 godzin od zatrzymania prokuratura skieruje do sądu rejonowego wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, zaś sąd w ciągu kolejnych 24 godzin wyda postanowienie rozstrzygające o zastosowaniu takiego środka zapobiegawczego.

Czym jest tymczasowe aresztowanie?

Tymczasowe aresztowanie jest jednym ze środków zapobiegawczych przewidzianych przepisami kodeksu postępowania karnego. Polega on na umieszczeniu podejrzanego w areszcie śledczym i generalnie jego izolacji.

Jednocześnie jest to najsurowszy ze środków zapobiegawczych, ponieważ jako jedyny polega na izolacji osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie przestępstwa. Dlatego też, tymczasowe aresztowanie powinno być stosowane wyłącznie wtedy, gdy inne środki zapobiegawcze są niewystarczające.

Oprócz aresztowania, kodeks postępowania karnego przewiduje jeszcze poręczenie majątkowe, dozór Policji, nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zawieszenie w czynnościach służbowych lub wykonywaniu zawodu, zakaz opuszczania kraju, z zatrzymaniem paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.

Jaki jest cel stosowania tymczasowego aresztowania?

Cel, w jakim mogą być stosowane środki zapobiegawcze, w tym tymczasowe aresztowanie jest związany przede wszystkim z zabezpieczeniem prawidłowego toku prowadzonego postępowania, a wyjątkowo także z zapobiegnięciem popełnieniu przez oskarżonego nowego ciężkiego przestępstwa. Należy jednak pamiętać, że zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego można osiągnąć nie tylko przez stosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego, lecz w zależności od realiów konkretnej sprawy może być do tego wystarczające zastosowanie któregoś z wolnościowych środków zapobiegawczych. Innymi słowy, zastosowany środek zapobiegawczy musi być odpowiedni, aby uniemożliwić zakłócenie przebiegu postępowania karnego, z tym że to zakłócenie musi być realne.

Jak wygląda procedura stosowania tymczasowego aresztowania?

Procedura związana z zastosowaniem tymczasowego aresztowania wygląda w ten sposób, że po przedstawieniu zarzutów prokuratura kieruje do sądu rejonowego, w którego okręgu prowadzi się postępowanie wniosek o zastosowanie aresztowania tymczasowego. W przypadku uwzględnienia wniosku prokuratury, podsądny ma 7 dni na złożenie zażalenia na postanowienie sądu rejonowego do właściwego sądu okręgowego.

Tymczasowe aresztowanie nie może zostać orzeczone na czas dłuższy niż 3 miesiące, ale na wniosek prokuratury może zostać przedłużone.

Jaki jest zakres usług naszej Kancelarii w przypadku tymczasowego aresztowania?

Bazując na zdobytym doświadczeniu i wiedzy, oferuję pomoc w obronie przed tymczasowym aresztowanie, jak również wtedy gdy wobec bliskiej Państwu osobie został zastosowany taki środek zapobiegawczy.

W ramach obrony staram się nie tylko o uchylenie tymczasowego aresztowania (co robię skutecznie), ale również o dobro Państwa bliskich. Pomagam w uzyskaniu zgody na widzenie oraz kontakt telefoniczny tymczasowo aresztowanego z najbliższymi, oraz regularnie odwiedzam taką osobę w areszcie śledczym, co jest bardzo istotne dla zachowania prawidłowego stanu psychicznego i samopoczucia osoby izolowanej.

Często udaje się doprowadzić do zamiany tymczasowego aresztowania na inny, mnie dolegliwy środek zapobiegawczy. Jeżeli znaleźliście się Państwo w sytuacji zatrzymania Państwa bliskich przez organy ścigania, musicie pamiętać o tym, że tylko obrońca ma możliwość kontaktu i rozmowy z zatrzymanym.

Więcej odpowiedzi na pytania dotyczące tymczasowego aresztowania udzielę Państwu podczas rozmowy telefonicznej, bądź osobistego spotkania.

Kuba Makoś

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody, proszę skonfiguruj swoją przeglądarkę internetową Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close